Cevher, R. ve Ustakara, F. (2019). "Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5 (19): 812-831

Atıflar

Ürkmez, S. ve Eskicumalı, A. (2021). "Kullannımlar ve Doyumlar Teorisi Çerçevesinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Instagram Örneği", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2): 111-129

Alp, F. (2021). Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Aile İçi İletişime Etkisi: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eroğlu Hall, E.; Sevim, N. ve Bulut, A. (2022). "Çevrimiçi Tüketicilerin Sohbet Robotlarına (Chatbots) Yönelik Tutumları", Ekev Akademi Dergisi, 91: 33-53

Kasım, S. (2022). "Masterchef Türkiye Yarışmasının Kullanımlar Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Sosyal Medya Üzerinden İncelenmesi", Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 7 (13): 33-39 

Gökerik, M. ve Işık, E. (2023). "Üniversite Öğrencilerinin Instagram'a Yönelik Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (3): 647-659

Erdem, S. ve Tuzgöl Dost, M. (2024). "Sosyal Medya Bağımlılıığının Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Utangaçlık", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (89): 213-233